Behandelvoorwaarden

Behandelovereenkomst

Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw fysiotherapeutische behandeling. Dit is dan ook de gehele behandelovereenkomst.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen.

Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening.

Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
In de praktijk mag niet worden gerookt.
De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand.
U wordt verzocht bij iedere behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt een standaard tarief van € 30,- bij u in rekening gebracht.
Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone non-marking (sport)schoenen te dragen.
De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

Rechten en plichten

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap. Daarnaast hebben wij een aantal plichten en u als patiënt een aantal rechten met betrekking tot ‘het verwerken van persoonsgegevens’ hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Tevens wordt in onze praktijk gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Verwachtingen

Wij vragen u:

 • de therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
 • de adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
 • de reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.
 • de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.
 • geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut.
 • klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Van de therapeut mag u verwachten dat:

 • hij u zo goed mogelijk informeert en behandelt.
 • onderstaande privacyregels worden nageleefd.
 • klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Werken met stagiaires

Fysiotherapie van Campenhout biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair valt onder verantwoording en toezicht van één van de fysiotherapeuten. Het kan dus voorkomen dat u wordt behandeld door een stagiaire. Vooraf zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd.

Vergoedingen

Fysiotherapie van Campenhout heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. De actuele tarieven treft u aan in de wachtruimte van onze praktijk en zijn terug te vinden op de website.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de therapeut van Fysiotherapie van Campenhout.
 • De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 • De patiënt draagt er zorg voor dat de therapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
 • De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
 • Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen te allen tijden voor rekening van de patiënt.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt een standaard tarief van € 30,- bij u in rekening gebracht.
 • De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeerd de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen te laste van de patiënt.
 • In het geval van onverzekerde zorg, dienen de declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen direct na de afspraak / behandeling te worden voldaan.

Opmerkingen

 • Waar in dit document de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.
 • Waar in dit document patiënt wordt gebruikt kan ook cliënt of klant worden gelezen.
 • Wijzigingen voorbehouden.
 • Klachten leren voorkomen
 • Persoonlijke aandacht
 • Wij hanteren geen wachtlijst

Maak een afspraak

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.